Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası - Av. Furkan AKTI

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası


Cinsel saldırı suçu, bir kimsenin cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla başka bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal ederek bedenine fiziksel temasta bulunması ile oluşur. Cinsel saldırı suçu, failin mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etme derecesine göre ikiye ayrılmaktadır:

1. Basit cinsel saldırı suçu: Basit cinsel saldırı suçu, mağdurun bedenine cinsel ilişki düzeyine varmayan yoğunlukta temasta bulunmakla oluşur. Basit cinsel saldırı suçunun en hafif halinde “sarkıntılık suçu” meydana gelir. 

2. Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu: TCK md.102/2’de düzenlenen nitelikli cinsel saldırı suçu, diğer bir deyişle tecavüz suçu tanımlanmıştır. Buna göre bir kimsenin vücuduna “organ” veya “sair bir cisim” sokulması suretiyle fiilin gerçekleştirilmesi halinde meydana gelmektedir.

Cinsel saldırı suçunun oluşması için bedensel temas şarttır. Temas içermeyen söz ve davranışlar bu suçu oluşturmaz. Failin kendi bedeni üzerinde yaptığı davranışlar da cinsel saldırı olarak değerlendirilmeyecektir. Örneğin, bir kimsenin cinsel organını başkasına göstermesi halinde cinsel saldırı değil, cinsel taciz suçu oluşacaktır. Bu durum da verilecek cezayı etkilemektedir. 

Cinsel saldırı suçunda failin kadın ya da erkek, evli veya bekâr olması önemli değildir. Fail ile mağdurun farklı ya da aynı cinsiyetten olması da önemli değildir. Ancak, TCK’nın 102. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı suçundan bahsedebilmek için mağdurunun on sekiz yaşını tamamlamış olması gerekir. Aksi halde cinsel istismar suçundan bahsedilecektir. Cinsel saldırı kasten işlenebilir ve failin kastının suçun kanuni tanımındaki tüm unsurları, yani mağduru, cinsel davranışı, vücut dokunulmazlığının ihlalini ve mağdurun rıza göstermediğini kapsaması gerekir

Basit Cinsel Saldırı ve Sarkıntılık Suçunun Unsurları 

Basit cinsel saldırı suçu, bir kimsenin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel ilişkiye varmayan cinsel davranışlar sergilenmesi neticesinde oluşur. Basit cinsel saldırı suçunun oluşması için, yapılan fiillerin objektif olarak şehvet içerikli olması yeterlidir; failin şehvet içeren arzularının tatmin edilmiş olup olmaması önemli değildir. 

Sarkıntılık suçu, TCK md.102/1 maddesinin ikinci cümlesinde ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Sarkıntılık, basit cinsel saldırı suçunun daha hafif şekli olduğu söylenebilir. Sarkıntılık suçu da cinsel saldırı suçunun görünüm biçimlerinden biri olduğundan mutlaka mağdurun bedenine fiziksel bir temasın olması gerekmektedir. Bedensel temas olmadan cinsel amaçla yapılan hareketler yukarıda belirttiğimiz gibi cinsel taciz suçunu oluşturacaktır.

Failin mağdura yönelik yüzeysel, geçici ve hafif derecede cinsel davranışlarını sarkıntılık olarak tanımlamak mümkündür. Sarkıntılık suçu, kesik ve ani bir eylemle işlenen bir fiildir. Yargıtay uygulamasında basit cinsel saldırının en hafif şekli olan sarkıntılık suçuna vücut veren hareketler şunlardır:

•    Mağdurun yanaklarından öpmek,
•    Mağdurenin eteğini veya diğer giysilerini üzerinden indirmeye çalışmak,
•    Cinsel amaçla mağdurun elini tutma, belini tutma, omzundan tutma,
•    Mağdura sarılarak “seni seviyorum” demek,
•    Mağdurun ensesinden öpmek,
•    Mağdurun kalçasına veya bacaklarına, bacak arasına dokunmak,
•    Mağdurun cinsel organına dokunmak,
•    Mağdurun göğüslerine dokunmak
•    Vücudunu mağdura sürtünme, özellikle toplu taşıma araçlarında mağdurun vücuduyla cinsel amaçlı temasta bulunmak.

Ancak bu hareketlerin kesik ve ani bir eylemle işlenmesi gerekmektedir. Failin işlediği fiil, süreklilik arz ederek failin bedeni üzerinde cinsel amaçla işlenen kesintisiz çok sayıda eylemden oluşuyorsa artık sarkıntılık suçu değil, basit cinsel saldırı suçundan bahsedilecektir.

Failin, değişik zamanlarda benzer şekilde defalarca sarkıntılık teşkil eden cinsel davranışlar sergilemesi halinde de “sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı suçu nedeniyle cezalandırılması gerekir. Ancak, bu halde TCK 43 gereği zincirleme suç hükümleri uygulanarak sanığın cezası arttırılmalıdır.
Nitelikli Cinsel Saldırı

Nitelikli cinsel saldırı suçu, TCK md. 102/2’de vücuda “organ” veya “sair cisim sokulması” şeklinde düzenlenen uygulamada daha çok “tecavüz suçu” olarak adlandırılan suç tipini ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

Cinsel saldırının, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi nitelikli hali için, vücuda vajinal, anal veya oral yoldan organ veya sair bir cismin sokulması gerekir. Bu açıdan mağdurun vücuduna penis sokulabileceği gibi, vajinal veya anal yoldan dildo, el, dil, cop, kalem, şişe, sopa gibi sair bir cisim de sokulabilir.

Burada belirtilmesi gereken bir husus da nitelikli cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi için, gerçekleştirilen davranışın basit saldırı suçunun aksine cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olması şartının bulunmamasıdır. 

Maddede “organ” tabiri kullanıldığından cinsel organ dışındaki vücuda girme özelliği olan örneğin; parmak, dil gibi diğer organların da vücuda sokulması suçun nitelikli halini oluşturabilecektir. Bu organın sahibinin kadın veya erkek olmasının bir önemi yoktur. 

Cinsel Saldırı Suçlarının Cezaları
Basit cinsel saldırı suçunun cezası şu şekildedir:

•    Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
•    Sarkıntılık suçu, yani cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde faile iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
Nitelikli cinsel saldırı suçunun, yani tecavüz suçunun cezası şu şekildedir:
•    Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
Cinsel saldırı suçlarında daha ağır cezayı gerektiren haller şunlardır:
•    Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
•    Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
•    Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
•    Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
•    İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki basit, sarkıntılık düzeyinde veya nitelikli cinsel saldırı suçundan verilecek cezalar yarı oranında artırılacaktır.

Suçun Şikayet Süresi 
Sarkıntılık suçu veya eşe karşı işlenen nitelikli cinsel saldırı (tecavüz suçu) şikayete tabi suçlar arasında yer almaktadır. Mağdur, şikayet hakkını suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır. Şikayetten vazgeçme, soruşturma veya ceza davası açıldıktan sonra kovuşturma aşamasında mümkündür

Sarkıntılık suçu ve eşe karşı işlenen cinsel saldırı (tecavüz) suçu dışındaki tüm cinsel saldırı suçları savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz.

furkanakti@hakimiyet.com

YAZIYI PAYLAŞ!