Ortaokullarda Yeni Ders: Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği  - Doç. Dr. Abdullah Türker

Ortaokullarda Yeni Ders: Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 


Küresel ısınma, nüfus artışı ve sanayileşme gibi nedenlerle çevresel sorunlar her geçen gün tüm dünyada artış göstermektedir. Artan çevre sorunlarının yol açtığı ya da gelecekte yol açacağı felaketlerin önüne geçebilmek için önemli adımlar atılması ve belki de büyük yatırımlar yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Gelecek nesillere de yaşanabilir bir gelecek bırakabilmek adına hep birlikte hareket etmemiz gerektiği açıktır…

Çevre sorunlarının azaltılması ve yol açtığı etkilerin azaltılıp yok edilebilmesi için atılacak adımlar arasında belki de en önemlisi çevre bilincine sahip bir toplum inşa etmek olmalıdır. Çünkü çevre konusunda bilinçli bireylerin bulunduğu bir yerleşim birimi, ülke ya da dünyada çevresel bozulmaya neden olacak faaliyetler azalacaktır. Çevre bilinci yüksek bir toplum oluşturmak adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Nisan 2022’de yapılan açıklamanın önemli bir adım olduğuna inanıyorum. MEB açıklamasında şu ifadelere yer verilmiştir; 

“Bakanlığa bağlı ilkokul ve ortaokullarda uygulanan çevre eğitimi dersinin adı; Paris İklim Anlaşması kararları, MEB'in Stratejik Planı, çeşitli kurum ve kuruluşların eylem planları, şura kararları dikkate alınarak "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" olarak değiştirilmişti. Dersin müfredatı Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçerek kabul edildi. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda hafta 2 ders saati olmak üzere toplam 72 saat olarak seçmeli ders kategorisinde okutulacaktır.”

14.02.2022 tarihli kurul kararı ile kabul edilen Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersi “İnsan ve doğa”, “döngüsel doğa”, “çevre sorunları”, “küresel iklim değişikliği”, “iklim değişikliği ve Türkiye”, “sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojiler” olmak altı ünite olarak planlanan müfredatta toplam 34 kazanıma yer verilmiştir. Kazanımlar arasında en fazla yüzdelik paya sahip olanlar sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojiler ünitesinde yer almaktadır. Bu durum gelecek nesilleri inşa edecek gençlerimize çevre bilinci ve geleceğin teknolojilerini tasarlama becerilerinin de gelişmesine odaklanıldığını göstermektedir. Okul dışı öğrenme ortamlarının da kullanılarak yürütülmesi planlanan bu ders için hazırlanacak ders kitaplarına da gerekli özenin gösterilmesi büyük öneme sahiptir. Aksi takdirde kitaplar büyük emek verilmiş bu müfredata yazık edebilir...!

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için en önemli yol haritasının eğitim olduğu gerçeğinden hareket ettiğimizde büyük ve önemli bir adım olan Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersinin önümüzdeki yıldan itibaren uygulanacak olması sevindiricidir. Bunun yanında seçmeli olarak okutulacak olması ve yalnızca 6, 7 veya 8. sınıflarda okutulacak olmasının bir eksiklik olduğu kanaatindeyim. Bu dersin okul öncesinden üniversiteye kadar iyi bir planlama ve birikimli bir ilerlemeyle zorunlu olarak okutulması gerektiğini düşünüyorum. Yaşanabilir bir gelecek için eğitimden başka çıkış yolumuz olmadığı aşikârdır. 

Kuan-Tzu’nun yaklaşık 3000 yıl önce söylediği gibi; 
Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek,
Ağaç dik on yıl sonrası ise tasarladığın,
Ama yüz yıl sonrası ise düşündüğün, halkı eğit.

Bir kez ürün verir ekersen tohum,
Bir kez ağaç dikersen on kez ürün verir
Yüz kez olur bu ürün eğitirsen halkı.

Balık verirsen bir kez doyurursun halkı,
Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı.    
 

abdullahturker82@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!