Merakla Beklenen Projenin İhale Tarihi Belli Oldu!

Özel Haber: Elazığ Polis Meslek Eğitim Merkezi İnşaatı için Elazığ İl Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkıldı. İhale tarihi 05.10.2021 10:00 olarak belirlendi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Merakla Beklenen Projenin İhale Tarihi Belli Oldu!
Özel Haber: Elazığ Polis Meslek Eğitim Merkezi İnşaatı için Elazığ İl Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkıldı. İhale tarihi 05.10.2021 10:00 olarak belirlendi.
Elazığ Hakimiyet Haber - Ömer Enes Yılar

Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi, depreme dayanıklı olmadığı için  4 yıldan beri öğrenci alamıyordu. Depreme dayanıklılık  yönünden olumsuz rapor verilen Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi, kapanmayla karşı karşıya kalmış ve yaklaşık bin  öğrenci kapasiteli okul, Fırat Üniversitesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde riskli yapı olarak belirlenmişti.

Elazığ Zülfü Ağar Polis Okulu yöneticileri ve diğer görevlilerin okulda bulunmalarına karşın binalardaki hasarlardan dolayı öğrenci alınmaması sonrası kamuoyunda polis okulunun kapandığı ya da başka bir ile taşınacağı iddiaları yer almıştı.

Bu iddiaların ardından siyasilerden beklenen müjde, her dini bayramı hemşerileriyle birlikte geçirmek amacıyla Elazığ'a gelen Emniyet Genel Müdürü hemşehrimiz Mehmet Aktaş'dan gelmişti. 

HAKİMİYET MANŞETİNDEN DUYURDU

Yapılacak olan projeyle ilgili tüm detayları Hakimiyet Gazetesi manşetinden okuyucularına duyurmuştu. Verilen müjdenin ardından projenin ihale tarihi de belli oldu. Projenin ihalesi 05.10.2021 10:00 tarihinde yapılacak.

PROJESİ SÜRESİ 900 GÜN

15.219,84 m2 İnşaat Alanına Sahip Elazığ Polis Meslek Eğitim Merkezi Projesi'nin tamamlanması için süre yer tesliminden itibaren 900 gün olarak belirlendi. 

İşte İhalenini detayları: 

ELAZIĞ POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ İNŞAATI YAPIMI
ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

Elazığ Polis Meslek Eğitim Merkezi İnşaatı Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :2021/520780
1-İdarenin
a) Adı  :ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
b) Adresi         :Çayda Çıra Mahallesi Emsal Sokak No:9 23100 - MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası   :4242475327 - 4242474631
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı  :Elazığ Polis Meslek Eğitim Merkezi İnşaatı Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı     :15.219,84 m2 İnşaat Alanına Sahip Elazığ Polis Meslek Eğitim Merkezi Yapımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :ELAZIĞ
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 900 (DokuzYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        :05.10.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Elazığ İl Özel İdaresi İhale Birimi Çayda Çıra Mahallesi Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü Mezunları.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ilan sayfasına gitmek için buraya tıklayın.

HABERİ PAYLAŞ:

Yorumlar / 1

  • Polat23 | 06 Eylül 2021 15:56

    Böyle bir bina ve görüntü şehrimize değer katar bu projeyi öğretmen evinin yerine yapılmalı. Elazığ'ımıza yakışır. Öğretmen evi sembolik ve güzel olur.

BUNLARA DA BAKIN